Kvalité, Miljö och arbetspolicy

KVALITETSPolicy

Vi arbetar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer. Vi arbetar med konkreta verksamhetsmål som genomförs via handlingsplaner. Vårt arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.

Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom  behörigheter och fortlöpande utbildningar.

 

Vår verksamhet ska kännetecknas av att:

• Alltid leverera den kvalité som kunden förväntar sig.

• Alltid ha kunden i fokus.

• Alltid hålla våra egna utlovade tidplaner.

• Ständigt förbättra våra arbetsmetoder.

Miljöpolicy

Vårt företag tar ett särskilt ansvar för miljöfrågor. Vi skall eftersträva att välja produkter och tjänster som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan utan att för den skull äventyra kvalitén. Vi ska kontinuerligt utvärdera miljöaspekterna av vår verksamhet, för att minimera miljöpåverkan.

 

Vårt miljöansvar innebär att vi strävar efter att:

• Minska våra transporter genom planering.

• Minska vårt avfall genom att minimera spill.

• Återanvända eller återvinna vårt avfall.

• I de fall det är tekniskt möjligt använda produkter som anses vara mindre farliga för miljön.

• Sortera farligt avfall.

 

Arbetsmiljöpolicy

TUNGEL BYGGARE AB ska verka för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt ledarskap och personligt ansvar, där goda resultat uppmärksammas. Vi skall arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor.

En av våra målsättningar är att ingen anställd eller underentreprenör skall drabbas av skada eller ohälsa på våra arbetsplatser. Vår personal skall alltid ha rätt utbildning för de jobb de skall utföra, och vår säkerhetsutrustning skall regelbundet kontrolleras.

Om oss

Tungel Byggare AB utför all form av byggnation, från mindre reparationer, till större entreprenadarbeten. 

Viktor Tungel

Adress

Besök
Leverantörsvägen 2
187 66 Täby

Post
Leverantörsvägen 2
187 66 Täby

Kontakt